ნამახვანი

ნამახვანი

კვლევები

ნამახვანის ჰესების კასკადის პროექტზე 2015 წლის საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ გასცა ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა.

ნამახვანჰესების კასკადის სამშენებლო/დეტალური პროექტის მომზადების მიზნით, პროექტის ოპტიმიზაციის სამუშაოები განხორციელდა, რომლის შედეგადაც ჰესების კასკადის თავდაპირველ პროექტში ცვლილებები შევიდა, რაც „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მიხედვით დაექვემდებარა გარემოზე ზემოწმედების შეფასებას (გზშ). პროექტში შეტანილი ცვლილებები წარდგენილ იქნა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში. სამინისტროს მიერ გარემოსადცვითი გადაწყვეტილება გაიცა 2020 წელს.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, მდინარე რიონზე ორსაფეხურიანი ჰესების კასკადის პროექტზე ჩატარებული კვლევები და ანგარიშები.

რეპორტები

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში
მოხსენება No: 3
დანართის ანგარიში No3
სეისმურობა
გარემოს ნაკადის_შეფასება EFlow
ჰიდრავლიკური გათვლები
ქვედა წყლის ჩამონადენის ჰიდრავლიკური გაანგარიშებები
ჰიდროლოგია
თერმულ წყლებზე

გეოლოგია

გეოლოგია.zip

ნახაზები

რიონის კვეთა-02