ნამახვანი

ნამახვანი

ხარისხი და მთლიანობა

ჩვენი სტრატეგია და მიზნები

ENKA-მ, თავისი კომპანიის ყველა საქმიანობაში, რომელიც მოიცავს როგორც კორპორაციულ პროცესებს, ასევე განხორციელებულ პროექტებს, რომლებიც ხორციელდება მისი ხედვის გათვალისწინებით, იმისათვის რომ იყოს ერთ-ერთი საუკეთესო და ინოვაციური კომპანია მსოფლიოში საინჟინრო და სამშენებლო კომპანიებს შორის და ემსახურება მის მისიას რაც გულისხმობს უსაფრთხო, ხარისხიანი და ეკონომიურად ეფექტური სამშენებლო პროექტების შემუშავებას, მშენებლობას და მიწოდებას შექმნა, დოკუმენტებით უზრუნველყო, დანერგა და გააუმჯობესა ხარისხის მართვის ეფექტური სისტემა რათა უზრუნველყოს კომპანიის სტრატეგიული მიზნების მიღწევა, შეთავაზებული პროდუქციისა და მომსახურების ხარისხის შენარჩუნება, მუშაობის ეფექტურობა, სამუშაოს კარგი და სწორად შესრულება, სამუშაოს დროულად ბიუჯეტის ფარგლებში და ხარისხიანად შესრულება, პროცესების ეფექტურად განხორციელება, პროცესების მოსალოდნელი შედეგები, ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტების დაკმაყოფილება, თანამშრომლების ტრენინგისა და განვითარების ინფრასტრუქტურის შექმნა და მისი მომხმარებლების, თანამშრომლებისა და დაინტერესებული მხარეების საჭიროებებისა და მოლოდინების დაკმაყოფილება.

ENKA, თავის ყველა ფუნქციასთან ერთად, მიზნად ისახავს შექმნას ღირებულება მაღალი ხარისხი მის საქმიანობებში თანამშრომლებთან, მომხმარებლებთან, ბიზნეს პარტნიორებთან, მომწოდებლებთან, ქვეკონტრაქტორებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობით. ამ მიზნის მისაღწევად, კომპანია ყველანაირად მხარს უჭერს თავის თანამშრომლებს, ხალხზე ზრუნვის მისიის საფუძველზე, და მიაღწია საქმიანობის ყველა დარგში ხარისხის გავრცელებას.

ENKA-ს ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა

“ENKA– ს ხარისხის მართვის სისტემა განსაზღვრავს ორგანიზაციულ სტრუქტურას, კორპორაციულ პოლიტიკასა და პროცედურებს, პროცესებსა და რესურსებს, რომლებიც აუცილებელია რათა შევასრულოთ ჩვენი სამუშაო დროულად, ბიუჯეტის ფარგლებში და სამიზნე ხარისხით.”

 

ა. მეჰმეტ ტარა

აღმასრულებელი კომიტეტის პრეზიდენტი და თავმჯდომარე

ENKA მოწოდებულია მუდმივად გააუმჯობესოს ხარისხის მართვის სისტემის ეფექტურობა ENKA– ს სტრატეგიული მიმართულების, კორპორატიული ხარისხის პოლიტიკის, ხარისხის მიზნებისა და ამოცანების, ორგანიზაციის კონტექსტის, დაინტერესებული მხარეების საჭიროებებისა და მოლოდინის, რისკების ანალიზის პროცესების, შიდა აუდიტის პროგრამის, პროცესის მუშაობის მონიტორინგის და გაზ ომვების, მონაცემთა ანალიზის, მაკორექტირებელი სამოქმედო პროგრამის და ხარისხის მენეჯმენტის რეგულარული მიმოხილვის გამოყენებით.

ENKA– ს ხარისხის მართვის სისტემა სრულად შეესაბამება ISO 9001– ს და პირველად 2001 წელს მიიღო სერტიფიკატი BSI– ს (ბრიტანეთის სტანდარტების ინსტიტუტი) მიერ.

ISO სერთიფიკატის გარდა, ENKA– ს ხარისხის უზრუნველყოფის პროგრამა, რომელიც აუცილებელია სამშენებლო სამუშაოების, მათ შორის, ინჟინერიის დაპროექტების, შესყიდვის, ხარისხის კონტროლის, კონტრაქტორების, წარმოების ან მონტაჟის განსახორციელებლად, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, ასევე შესაბამისობაშია მანქანათმშენებლობის ამერიკული საზოგადოების (ASME) ბოილერების და წნევის ჭურჭლის კოდექსთან და პირველად შესაბამისად სერტიფიცირებულ იქნა ASME-ს მიერ 2013 წელს.

ENKA-ს აკადემია

ENKA მიიჩნევს, რომ იმისათვის, რომ გააგრძელოს არსებობა და კიდევ უფრო გაძლიერდეს, მას სჭირდება ინვესტიცია თითოეულ თანამშრომელში, რათა ფლობდეს იმ ცოდნას და თვისებებს, რაც საჭიროა მათ სამუშაო სფეროში.

ამ კონტექსტში, ENKA-ს აკადემია დაარსდა 2015 წელს, რათა ENKA-ს თანამშრომლებს მიეცეთ შესაძლებლობა ისწავლონ და განავითარონ თავიანთი უნარი და უზრუნველყონ კომპანიის მიზნების მიღწევა უწყვეტი გაუმჯობესების პრინციპით, რაც ხარისხის მართვის სისტემის ერთ-ერთი მოთხოვნაა.

ENKA აკადემია შექმნილია ENKA–ს თანამშრომელთა პროფესიული უნარების, პროცესების ცოდნის, ტექნიკური ცოდნისა და უნარების, სოციალური უნარებისა და მათი ხელმძღვანელობისა და მენეჯმენტის უნარ-ჩვევების გასაუმჯობესებლად.

ENKA-ს აკადემიის სასწავლო გეგმაში ტრენინგებს, სემინარებს, კონფერენციებსა და სემინარებს ატარებენ ENKA-ს პერსონალი ან პროფესიონალები, რომელთანაც ENKA თანამშრომლობს.

შიდა აუდიტი

ENKA პერიოდულად აფასებს მის პროცესებსა და საქმიანობას, ატარებს აუდიტებსა და შეფასებებს, რათა შეინარჩუნოს კორპორატიული პროცესები და საქმიანობა მუდმივად განვითარებად, ინტეგრირებულ და სისტემურ სტრუქტურაში და განაახლოს ისინი.

ამ კონტექსტში, რეგულარული შემოწმება და შეფასება ხორციელდება შიდა აუდიტის ჯგუფთან ერთად, კომპანიის მენეჯმენტის, შესაბამისობის, საერთაშორისო მენეჯმენტის სისტემების მოთხოვნების ფარგლებში კომპანიის პროცესებისა და საქმიანობის მთლიანობის და ეფექტურობის, კომპანიის ხარისხის სტანდარტების, კორპორატიული პროცედურების, შესაბამისი კანონმდებლობისა და შრომის კანონმდებლობის მოთხოვნების სისტემური შეფასების მიზნით.

შიდა აუდიტი ტარდება ინტერვალური აუდიტის პროგრამის ფარგლებში. მათი მიზანია პოტენციური რისკების იდენტიფიცირება, მიმდინარე პროცესებში მონაწილეობის მიღება და გასაუმჯობესებელი სფეროების იდენტიფიცირება.

რისკის მენეჯმენტი

რისკის მენეჯმენტი არის წამყვანი პრიორიტეტი ENKA– ს ყველა პროცესში და საქმიანობაში და რისკზე დაფუძნებული აზროვნების ჩვევა მუდმივად წახალისებულია ENKA– ს უფროსი მენეჯმენტის მიერ.

შეიქმნა აუცილებელი მექანიზმები და დამყარდა შესაბამისი პროცედურები კომპანიის მასშტაბით რისკების მართვის ეფექტური პროგრამის დანერგვის უზრუნველსაყოფად, პრინციპებისა და მეთოდების დასადგენად, რომლებზე დაყრდნობითაც უნდა ემყარებოდეს ეს პროგრამა, რათა უზრუნველყოფილ იქნას რისკის მართვის კორპორატიული კულტურის უწყვეტი განვითარება, რომელიც ვრცელდება ყველა პროექტზე, ერთეულზე და ინდივიდზე, და რისკის მართვის ფუნქციის ეფექტურად განხორციელება.

სამუშაოების თითოეულ ეტაპზე ხდება ხარისხთან დაკავშირებული რისკების ანალიზი და შეფასება, ხორციელდება პროცესის მენეჯმენტი კომპანიის შემადგენლობაში არსებული რისკის კომიტეტებთან კოორდინირებულად, რისკის შესაბამისი საკითხების რისკის განსაზღვრებების, რისკის შემცირების მეთოდების და რისკის განაწილების სტრუქტურის შესაბამისად.

ორგანიზაციული ინფორმირებულობა და ბიბლიოთეკა

ENKA–მ შექმნა კორპორატიული ინფორმაციის ერთობლიობა არსებული პროცესების ეფექტურად წარმართვის, პროდუქციისა და მომსახურების ხარისხის ყველა ადგილზე სტანდარტიზაციისთვის, დაარსების დღიდან შეძენილი გამოცდილების ინსტიტუციონალიზაციის, კორპორატიული კულტურის შენარჩუნებისა და სამუშაო წესებისა და მეთოდების დასაზუსტებლად. ეს ცოდნა ხელმისაწვდომია ელექტრონული ბიბლიოთეკის საშუალებით, რომელიც ხელმისაწვდომია ყველა თანამშრომლისთვის. ყველა თანამშრომელს აქვს საშუალება პორტალის საშუალებით მიიღოს წვდომა უამრავ საერთაშორისო გამოცემაზე, ჟურნალსა და ბიბლიოთეკაზე.

მომხმარებლის კმაყოფილება

როგორც კორპორატიული ხარისხის პოლიტიკის პირველ სტატიაშია ნათქვამი, ”ფოკუსირება მომხმარებელზე და უკუკავშირი” არის ENKA- ს პრიორიტეტი. ამ თვალსაზრისით, ENKA ცდილობს უზრუნველყოს მომხმარებლის კმაყოფილების ხანგრძლივობა და მდგრადი ურთიერთობების შენარჩუნება თავის მომხმარებლებთან.

ENKA იწყებს საკუთარი მომხმარებლების შეხედულებებისა და მოლოდინის შეფასებას ხელშეკრულების გაფორმებამდე და განსაზღვრავს პროექტის მოთხოვნებს და იმ ინდიკატორებს, რომლებიც საშუალებას მისცემს დააკვირდნენ, დაკმაყოფილებულია თუ არა ეს მოთხოვნები მომხმარებელთან თანამშრომლობით.

პროექტის განმავლობაში, ENKA თავის მომხმარებლებს აწვდის ინფორმაციის რეგულარულ ნაკადს მიღწეული ხარისხის დონის შესახებ. ამ გზით იგი ცდილობს თავიდან აიცილოს ოდნავი კითხვის ნიშნის წარმოშობა პროდუქტის ხარისხთან დაკავშირებით.

ბიზნესისადმი მომხმარებელზე ორიენტირებული მიდგომის შესაბამისად, ENKA ატარებს მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევებს პროექტების დასრულებისთანავე და მიიჩნევს, რომ ეს პრაქტიკა დაინტერესებული მხარეების უკუკავშირის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მექანიზმია. გამოკითხვის შედეგები განიხილება, როგორც მნიშვნელოვანი მონაცემები პროცესის მუშაობის გაუმჯობესების, სისტემის განახლების სამუშაოებისა და სამოქმედო გეგმების ფორმირებისთვის.

საველე მშენებლობის ხარისხი

ENKA ცდილობს მიაღწიოს მიზნობრივ ხარისხს მშენებლობაში დადასტურებული საპროცესო პროცედურების, ქმედითი პერსონალის, ადეკვატური დაგეგმვის, ბიუჯეტის ეფექტური მენეჯმენტის, რესურსების ეფექტური მენეჯმენტის, კომუნიკაციის ეფექტური მენეჯმენტის, რისკის ეფექტური მენეჯმენტის, დაინტერესებული მხარეების ეფექტური მენეჯმენტის, შესაფერისი აღჭურვილობა და ინსტრუმენტების, მიმდინარე პროექტის ნახაზების და სპეციფიკაციების, მოქმედი კოდექსების და სტანდარტების, შესაბამისი ზედამხედველობის და ტექნიკური მიმართულების, საიმედო კონსტრუქციის მეთოდების, ტექნიკის და პრაქტიკის გამოყენებით.

ENKA ამოწმებს მისი მშენებლობის ხარისხს, ხარისხის კონტროლის მექანიზმებით, აუდიტით, შემოწმებითა და მეთვალყურეობით, ბიზნეს საქმიანობების ტესტირებითა და მონიტორინგის საშუალებით.

Proje-yonetim-plani-01-400x400

პროექტის შესრულების გეგმა

პროექტის შესრულების გეგმა (PEP) აღწერს პროექტის მისიებს და მიზნებს, მისაღწევ სტრატეგიებს, პროცესებს, მისაღებ პროცედურებს და გეგმებს, ადგენს პროექტის მართვისა და შესრულების მთავარ ჩარჩოსა და წესებს, რათა შესრულებულ იქნას ხელშეკრულების მოთხოვნები შესაბამისი წესებისა და რეგულაციების შესაბამისად, და უზრუნველყოფს სამოქმედო გეგმას და წარმოადგენს პროექტის მთავარ დაგეგმვის დოკუმენტს.

proje-kalite-plani-1-03-400x400

პროექტის ხარისხის გეგმა

პროექტის ხარისხის გეგმა (PQP) განსაზღვრავს პროექტის ხარისხის მართვის სტრუქტურას, მათ შორის პროექტის მენეჯმენტის გუნდის ხარისხის ვალდებულებას, ხარისხთან დაკავშირებულ როლებს და პასუხისმგებლობებს, განსახორციელებელი პროექტის პროცედურების ჩამონათვალს და მეთოდოლოგიას, რომელიც გამოყენებული იქნება პროექტის მსვლელობის დროის ხარისხის უზრუნველსაყოფად.

Standart-proje-prosedurleri-5-400x400

პროექტის სტანდარტული პროცედურები

პროექტის სტანდარტული პროცედურები (SPP) წარმოადგენს კორპორატიული დონის დოკუმენტებს, რომლებიც პროექტის პერსონალს აწვდის წერილობით აღწერილობას, თუ როგორ უნდა შესრულდეს ENKA– ს ძირითადი პროცესები პროექტის შესრულების ფარგლებში.

Yapim-yonetimi-06-400x400

მეთოდის დადგენილება

მეთოდის დადგენილება (MS) განსაზღვრავს სამუშაო საქმიანობის კონსტრუქციის მეთოდოლოგიას და უზრუნველყოფს სპეციფიკურ ინსტრუქციებს, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს ხარისხის კონტროლისა და უსაფრთხოების ზომები მოცემული სამუშაო საქმიანობის მიმართ.

imalat-kontrol-testi-01-400x400

ინსპექტირებისა და ტესტირების გეგმა

ინსპექტირებისა და ტესტირების გეგმა (ITP) განსაზღვრავს თუ რომელი სამუშაო საქმიანობის ელემენტების ინსპექტირება ან ტესტირებაც უნდა მოხდეს, ვის მიერ, რომელ ეტაპზე და რა სიხშირით, აგრეთვე შემოწმების და დასაკვირვებელ წერტილებს, მითითებებს შესაბამის სტანდარტებზე, მიღების კრიტერიუმებსა და შესასრულებელ ჩანაწერებს.

is-oncesi-kalite-briefingleri-2-05-400x400

ინსტრუქტაჟი ხარისხის შესახებ სამუშაოების დაწყებამდე

ინსტრუქტაჟი ხარისხის შესახებ სამუშაოების დაწყებამდე ტარდება ყოველი ახალი სამუშაო საქმიანობების დაწყებამდე ან თუ ხდება ახალი თანამშრომლების დანიშვნა უკვე მიმდინარე სამუშაოებზე. ეს ხელს უწყობს თანამშრომლების ჩართულობასა და მონაწილეობას, რათა მათ სამუშაოების განხორციელებამდე განსაზღვრონ და გაიგონ ხარისხის ასპექტები, რომლებიც დაკავშირებულია კონკრეტულ დავალებასთან.

სერტიფიკატები

ENKA– ს ხარისხის მართვის სისტემა სერტიფიცირებულია ISO 9001: 2015, ASME და EN სტანდარტების შესაბამისად.

ISO 9001-2015

Quality Management System

ASME S

Power Boiler

ASME A

Power Boiler Assemblies

ASME U

Pressure Vessels

ASME U2

Alternative Rules for

Pressure Vessels

ASME Section III

Nuclear

NATIONAL BOARD R

Metalic Repairs & Alterations

EN 1090-1

Structural Steel Construction

EN ISO 3834-2

Comprehensive

Quality Requirements 

For Welding

ხარისხის პოლიტიკა