ნამახვანი

ნამახვანი

ჩვენი სტრატეგია

ENKA-მ, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნების მასშტაბით მოღვაწეობს სხვადასხვა სექტორებში, როგორიცაა ინჟინერია, მშენებლობა, ენერგეტიკა, უძრავი ქონება და ვაჭრობა, აიღო ვალდებულება რათა მის ყველა ოპერაციაში ემსახუროს მდგრად განვითარებას.

ENKA– ს მიერ კორპორატიული მდგრადობის მიმართულებით შერჩეული მიდგომა ემყარება მისი ეკონომიკური, ეკოლოგიური და სოციალური პასუხისმგებლობის გაცნობიერებას ყველა შიდა და გარე დაინტერესებული მხარის წინაშე. ENKA– ს მდგრადი განვითარების სტრატეგია, რომელიც შემუშავდა დაინტერესებულ მხარეებთან ინტენსიური დიალოგის საფუძველზე, მუდმივად განახლების პროცესშია მდგრადი განვითარების დეპარტამენტის და ENKA– ს მდგრადი განვითარების კომიტეტის მიერ, რომელიც შედგება ორგანიზაციის სხვადასხვა შვილობილი კომპანიების და დეპარტამენტების წარმომადგენლებისგან. მოცემულ პროცესს ხელმძღვანელობს ENKA– ს პრეზიდენტი და აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელიც აგრეთვე არის მდგრადი კომიტეტის სპონსორი.

ENKA– ს მდგრადობის სტრატეგია, რომელიც შედგენილია ENKA– ს გავლენის სფეროებისა და მდგრადი განვითარების მიზნების შესაბამისად, ემყარება შემდეგ ოთხ საფუძველს:

კარგი ბიზნესის წარმართვა

ბიზნესის პატიოსნად, დროულად და უმაღლესი ხარისხით წარმართვისას ENKA უზრუნველყოფს , რომ პასუხისმგებლობა და ეთიკური მიდგომა ყველა დონეზე იყოს დაცული.

ENKA აფართოებს რისკის მართვის სფეროს რათა კომპლექსურად გადაწყვიტოს ეკონომიკური, ეკოლოგიური და სოციალური საკითხები.

მომარაგებაზე პასუხისმგებელი მენეჯმენტის ნაწილში, ENKA ხელს უწყობს, ამზადებს, აკონტროლებს და აუმჯობესებს ბიზნეს პარტნიორებს, ქვეკონტრაქტორებსა და მომწოდებლებს.

ENKA ასევე მუშაობს მის ფილიალებსა და კლიენტებში მდგრადობის შესახებ ცნობიერების ასამაღლებლად. ENKA უზრუნველყოფს ხელმძღვანელობას მდგრადობის კონტექსტში ყველა დაინტერესებული მხარისთვის.

ENKA ხელს უწყობს მდგრადი განვითარების რეალიზაციას ინოვაციებზე და R&D– ზე მუშაობით.

თანამშრომლებზე ზრუნვა

ENKA იცავს და უზრუნველყოფს მისი თანამშრომლებისა და ქვეკონტრაქტორების ჯანმრთელობის უსაფრთხოებას.

ENKA მუშაობს თანამშრომელთა ლოიალურობის ამაღლებაზე და თანამშრომლების უფრო აქტიურ ჩართვას გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმებში.

ENKA ინვესტიციებს აკეთებს თანამშრომლების ტრენინგსა და განვითარებაში, უზრუნველყოფს მათი ტრენინგისა და განვითარების თანაბარ შესაძლებლობებს.

ENKA მუშაობს რათა მისი თანამშრომლები ინფორმირებულები იყვნენ მდგრადობის მიმართულებით.

საზოგადოებების განვითარება

ENKA ხელს უწყობს ადგილობრივი თემების კეთილდღეობასა და განვითარებას ინფრასტრუქტურისა და დაშენებების ინვესტიციების საშუალებით.

ENKA ყელს უწყობს საინჟინრო პროფესიის განვითარებას მსოფლიოს ყველა რეგიონში, სადაც ის მოღვაწეობს.

მის სკოლებში მდგრადობის შესახებ ცნობიერების გავრცელებით, ENKA ხელს უწყობს პასუხისმგებლობის გრძნობის მქონე თაობის განვითარებას.

ENKA აკეთებს ინვესტიციას განათლების, სპორტის, კულტურისა და ხელოვნების სფეროებში.

გარემოზე ზემოქმედების შემცირება

ENKA ზომავს და ანგარიშს უწევს მის გარემოზე ზემოქმედებას, ადგენს მიზნებს, უზრინველყოფს გაუმჯობესებას.

ENKA იღებს ზომებს რათა შეამციროს ნახშირბადის და წყლის დაბინძურება და უზრუნველყოს ენერგოეფექტურობა.

ENKA შეიმუშავებს და ახორციელებს გარემოსთან მეგობრულ გადაწყვეტილებებს.

ENKA პრაქტიკაში იყენებს „ეკოლოგიურ“ საოფისე პროგრამებს და მოუწოდებს თანამშრომლებს დაიცვან  გარემო.

კავშირი ENKA– ს მდგრადობის სტრატეგიასა და გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებს შორის

მდგრადი განვითარების მიზნები, ასევე ცნობილი როგორც გლობალური დღის წესრიგი, დაიბადა გაეროს მდგრადი განვითარების კონფერენციაზე, რომელიც ჩატარდა რიო დე ჟანეიროში 2012 წელს და ძალაში შევიდა 2016 წლის იანვარს. მდგრადი განვითარების 17 მიზანი (SDG) და 167 გამოვლენილი ქვე-მიზნები ქმნის ერთობლიობას, რომლებიც მსოფლიოში გადაუდებელი ეკოლოგიური, პოლიტიკური და ეკონომიკური პრობლემებისკენ არის მიმართული.
ENKA არის გლობალური შეთანხმების ხელმომწერი და ის აპირებს თავისი წვლილი შეიტანოს გაეროს გლობალურ დღის წესრიგში მდგრადი სტრატეგიის, მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებისა და ოპერაციების მეშვეობით.
ENKA– ს მდგრადობის სტრატეგია განსაკუთრებით ეხება ქვემოთ ჩამოთვლილ SDG– ებს:

ENKA შედის Dow Jones-ის მდგრადობის ინდექსში

Dow Jones– ის მდგრადობის ინდექსის (DJSI) შეფასების 2020 წლის შედეგების თანახმად, ეს არის პირველი ინდექსი, რომელიც დაარსდა, როგორც გლობალური მდგრადობის მაჩვენებელი ინვესტორებისთვის, რომლებიც მდგრადობის კრიტერიუმებს აერთიანებენ თავიანთ საინვესტიციო პორტფელში და აკონტროლებენ მსოფლიოს წამყვანი კომპანიების მუშაობას გარემოსდაცვითი, სოციალური და ეკონომიკური (ESG) კუთხით, ENKA შეყვანილ იქნა მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული მდგრადობის და ESG ინდექსის, DJSI- ის სიაში.

borsa-istanbul-logo_-200x200

ENKA შედის Borsa Istanbul-ის მდგრადობის ინდექსში

2019 წლის ოქტომბრის კორპორატიული მდგრადობის მაჩვენებლების მიხედვით, რომელიც მიღებულ იქნა დამოუკიდებელი კვლევითი კომპანიის EIRIS- ის ყოველწლიური შეფასების შედეგად, რომელიც განხორციელდა მდგრადობის საერთაშორისო კრიტერიუმებზე დაყრდნობით, როგორიცაა კლიმატის ცვლილება, ბიომრავალფეროვნება, ანტიკორუფციული და ადამიანის უფლებები ENKA შეყვანილ იქნა BIST– ის მდგრადობის ინდექსში, რომელშიც ზოგადად შედიან მაღალი გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობითი საქმიანობის ინდექსის მქონე კომპანიები.

ftse-e1594221608982-200x150

ENKA შედის FTSE4Good ინდექსის სერიებში

FTSE Russell (FTSE International Limited და Frank Russell Company- ის სავაჭრო სახელი) ადასტურებს, რომ ENKA İnşaat დამოუკიდებლად შეფასდა FTSE4Good კრიტერიუმების შესაბამისად და აკმაყოფილებს ყველა მოთხოვნას, რათა შევიდეს FTSE4Good ინდექსის სერიებში.
FTSE4Good ინდექსები გამოიყენება ბაზრის მრავალი მონაწილის მიერ საპასუხისმგებლო საინვესტიციო ფონდების და სხვა პროდუქტების შესაქმნელად და შესაფასებლად.

კორპორატიული მართვის რეიტინგი

კაპიტალის ბაზრების საბჭოს ”კორპორატიული მართვის პრინციპების” მეთოდოლოგიის საფუძველზე გაკეთებული შეფასების მიხედვით, ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. კორპორატიული მართვის რეიტინგი, რომელიც 2018 წლის 2 ნოემბერს განისაზღვრა 9.18-ით, განახლდა 2019 წლის 4 ნოემბერს 4.11.2019 წელს და გახდა 9.28.

CDP (ნახშირბადის გამჟღავნების პროექტი) შეფასება

ნახშირბადის გამჟღავნების პროექტის (CDP) შედეგები, რომელიც ENKA– მ 2017 წელს პირველად გამოაქვეყნა კლიმატის ცვლილებისა და წყლის უსაფრთხოების კატეგორიებში, 2019 წელს შეფასდა როგორც “B-”. 2018 წლის ანგარიშის შეფასების შედეგები გამოცხადდა 2020 წელს და ENKA-ს ქულა გაიზარდა “B” – მდე.