ნამახვანი

ნამახვანი

ბიზნეს საქმიანობის კოდექსი

ENKA– ში ვცდილობთ შევინარჩუნოთ ისეთი კულტურა, რომელშიც ქცევა და გადაწყვეტილებები ყველა დონეზე სრულად შეესაბამება ENKA– ს ძირითად ღირებულებებსა და ბიზნეს პრინციპებს.

ჩვენი იურიდიული დეპარტამენტი აკონტროლებს გარე სამართლებრივ და მარეგულირებელ მოვლენებს და უზრუნველყოფს იურიდიულ კონსულტაციებს. ENKA- ს თანამშრომლები ახორციელებენ საჭირო პოლიტიკას, სტანდარტებს, პროცედურებს და შესაბამის მოთხოვნებს ყოველდღიურ პროცესებში, კორპორატიული ხარისხის, HSE, მდგრადი განვითარების და HR დეპარტამენტების მხარდაჭერით და მითითებებით.

ჩვენი ლიდერები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ და აძლევენ მაგალითს საკუთარი ქცევით. ისინი ასევე გამოხატავენ მკაფიო მოლოდინს, რომ ყველა ბიზნეს გეგმა და საქმიანობა განხორციელდება პასუხისმგებლობით, უსაფრთხოდ და თავსებადობის შესაბამისად.

ჩვენი კომპანიის მასშტაბით ბიზნესის ქცევის კოდექსი ეხმარება ჩვენს თანამშრომლებს პრაქტიკაში გამოიყენონ ჩვენი ხედვა და ღირებულებები. კოდექსი განსაზღვრავს ENKA– ს თანამშრომლების ძირითად წესებს, სტანდარტებსა და ქცევას, მიუთითებს მათ მიმართავს ხელმისაწვდომი რესურსებისა და მხარდაჭერისკენ.

ENKA მოელის, რომ ყველა ადამიანი, ჯგუფი და ორგანიზაცია, რომელთანაც იგი მუშაობს, დაიცავს ეთიკის კულტურას. ამასთან დაკავშირებით, ENKA აშკარად მოითხოვს ყველა მომწოდებლის, ქვეკონტრაქტორის, კონსულტანტისა და ბიზნეს პარტნიორისგან (ყველა ერთად მოიხსენიება როგორც ”მომწოდებლები”), დაიცვან ENKA-ს მიმწოდებლის ქცევის კოდექსი მთელი მათი საქმიანობის განმავლობაში. ENKA-ს მიმწოდებლის ქცევის კოდექსი ჩამოყალიბდა ENKA– ს ბიზნესის წარმოების წესის აღსაწერად და მკაცრი წესების კომუნიკაციისთვის, რომლებიც უნდა დაიცვან ENKA– ს მომწოდებლებმა, ქვეკონტრაქტორებმა, კონსულტანტებმა და სხვა ბიზნეს პარტნიორებმა.

ENKA– ს ბიზნესის ქცევის კოდექსი და მიმწოდებლის ქცევის კოდექსი ყოველწლიურად განიხილება და ხდება მისი გადასინჯვა საჭიროების შემთხვევაში.

ჩამოტვირთეთ ჩვენი ქცევის კოდექსი

ჩამოტვირთეთ მიმწოდებლის ქცევის კოდექსი

მიდგომა ადამიანის უფლებების მიმართ

ადამიანის უფლებების დაცვა ENKA Insaat ve Sanayi A.S.–ი ს ფუნდამენტური ღირებულებაა (ENKA). ENKA თავის საქმიანობას აწარმოებს ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციაში აღწერილი უფლებების და გაეროს გლობალური შეთანხმების მოთხოვნების შესაბამისად რომელზეც ENKA-ს ხელი აქვს მოწერილი, და აგრეთვე მოქმედი კანონების და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) კონვენციების შესაბამისად. ყოველი ჩვენი რისკის შეფასებისას, ჩვენ ყოველთვის ვაფასებთ ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებულ რისკებს და მოველით რომ ჩვენი დაინტერესებული მხარეებიც აწარმოებენ მსგავს შეფასებას.

ENKA- ში ჩვენ ვცდილობთ პატივი ვცეთ და ხელი შევუწყოთ ადამიანის უფლებებს გაეროს ბიზნესის და ადამიანის უფლებების სახელმძღვანელო პრინციპების შესაბამისად. ჩვენი მიზანია შევქმნათ პოზიტიური დამოკიდებულება და მემკვიდრეობა იმ თემებსა და საზოგადოებებში, რომლებშიც ჩვენ ვმუშაობთ, რომ მივიღოთ სოციალური ხარისხის აუცილებელი ხარისხი. ჩვენი ბიზნეს ქცევის კოდექსი, მდგრადობის პოლიტიკა და ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის პოლიტიკა, ისევე როგორც ENKA-ს სოციალური საზოგადოების ჩართულობის მენეჯმენტის პრინციპები, წარმოადგენს ამ მიზნებს.

ჩვენი ბიზნესის ქცევის კოდექსის უახლესი ვერსია ამოქმედდა 2018 წლის 27 დეკემბრიდან. ის ხელმისაწვდომია თურქულ, ინგლისურ, რუსულ და არაბულ ენებზე ყველა იმ ქვეყნისთვის, სადაც ვმოღვაწეობთ და ვრცელდება კომპანიაში. ეს ასახავს სიღრმისეულ გლობალურ კონსულტაციებს კომპანიის ადამიანის უფლებათა თვალსაჩინო რისკებზე, რაც ჩვენს ბიზნესთან დაკავშირებით ყველაზე სერიოზულ პოტენციურ ზემოქმედებას წარმოადგენს. ჩვენი ბიზნეს საქმიანობის კოდექსი ვრცელდება ყველა პროექტზე და ბიზნეს ერთეულზე (მაგ. კორპორატიული ოფისები, წარმომადგენლობითი და ჯგუფური კომპანიები) რომლებიც იმყოფებიან ENKA- ს ადმინისტრაციული კონტროლის ქვეშ და ჩვენი კოდექსის შესაბამისად დაცვა მუდმივად კონტროლდება მთელი ჩვენი საქმიანობის განმავლობაში.

ENKA-ს ბიზნესის ქცევის კოდექსი მოიცავს შემდეგ თორმეტ კომპონენტს:

 • ადამიანის უფლებათა დაცვა
 • მრავალფეროვნება და ინკლუზია
 • ძალადობისგან თავისუფალი სამუშაო ადგილი
 • გაერთიანების თავისუფლება და კოლექტიური მოლაპარაკებები
 • უსაფრთხო და ჯანმრთელი სამუშაო ადგილი
 • სამუშაო ადგილის უსაფრთხოება
 • ბავშვთა შრომის, იძულებითი შრომისა და ტრეფიკინგის პრევენცია
 • სოციალური საზოგადოების ჩართულობა
 • დასაქმების სამართლიანი პრაქტიკა
 • თანამშრომლის პირადი ინფორმაცია
 • სახელმძღვანელო მითითებები და ანგარიშგება თანამშრომლებისთვის
 • მომწოდებლები

ENKA– ში თითოეული თანამშრომლის პასუხისმგებლობაა შეინარჩუნოს სამუშაო გარემო, რომელიც ასახავს ადამიანის უფლებების პატივისცემას და თავისუფალია ყოველგვარი დისკრიმინაციისა და შევიწროებისგან, ჩვენი ბიზნესის ქცევის კოდექსის შესაბამისად. თუ რომელიმე თანამშრომელი თვლის, რომ ვინმე არღვევს კოდექსს და / ან კანონს, მათ სთხოვენ ამის შესახებ დაუყოვნებლივ შეატყობინონ თავიანთ მენეჯერს, კორპორატიული მდგრადობის დეპარტამენტს, ENKA– ს იურიდიულ დეპარტამენტს ან ეთიკის ცხელ ხაზს. პოტენციური საკითხები ან მიღებული ბრალდებები განიხილება და გამოიძიება შინაგანად, ასევე საჭიროების შემთხვევაში ხდება კოოპერატიული მონაწილეობა შიდა გამოძიებებში . კანონის, ჩვენი კოდექსი და ადამიანის უფლებების ფასეულობების დარღვევამ შეიძლება გამოიწვიოს დისციპლინური, სამართლებრივი ან სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა ინდივიდების მიმართ. ჩვენ ასევე ვატარებთ ეთიკისა და შესაბამისობის რეგულარულ შემოწმებას კომპანიისა და მესამე მხარის შენობაში, რომელსაც აქვს საქმიანი კავშირი ENKA- სთან, რათა დავრწმუნდეთ რომ ხდება მათი შესაბამისობის უზრუნველყოფა ENKA- ს ბიზნესის ქცევის კოდექსის შესაბამისად.

ENKA აუდიტს და შეფასებას განიხილავს, როგორც მუდმივი გაუმჯობესებისა და რისკის იდენტიფიკაციის ძირითად ელემენტს. ამ კონტექსტში ENKA-ს შიდა აუდიტის ჯგუფები ატარებენ აუდიტს, რათა შეაფასონ ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO 45001 სტანდარტების, კორპორატიული ხარისხის, HSE (ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება და გარემო), მდგრადობა, ფინანსები და ბუღალტერია, ადამიანური რესურსების მოთხოვნები და პროცედურები, ENKA- ს ბიზნესის ქცევის კოდექსი, ადგილობრივი და საერთაშორისო კანონები და რეგულაციები და ხელშეკრულების მოთხოვნები. 2019 წელს ENKA– ს ყველა პროექტი და ENKA– ს შვილობილი კომპანიების 78% შემოწმდა შიდა აუდიტის ჯგუფების მიერ. რეგულარული აუდიტის გარდა, პრაქტიკაში იქნა გამოყენებული ეთიკისა და შესაბამისობის აუდიტი, რათა შეფასდეს ENKA– ს პროექტები და შვილობილი კომპანიები ადამიანის უფლებების, მშრომელთა უფლებების, ანტიკორუფციული და მექრთამეობის წინააღმდეგ. ეთიკისა და შესაბამისობის აუდიტის კონტექსტში ENKA– ს პროექტებისა და შვილობილი კომპანიების ნაწილი, რომლებიც მოქმედებენ თურქეთში, რუსეთში, ყაზახეთში, საქართველოში და ერაყში, შეფასდა ადამიანის უფლებების, მშრომელთა უფლებების, ანტიკორუფციული და მექრთამეობის საწინააღმდეგო პრაქტიკის შესაბამისად.

ჩვენ ასევე ვიყენებთ მიმწოდებლის მდგრადობის აუდიტის პროგრამას, როგორც მომარაგების ჯაჭვის რისკების მართვისა და ჩვენი მომწოდებლებისა და ქვეკონტრაქტორების ENKA- ს და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისობის ინსტრუმენტს. ჩვენ დავიწყეთ მიმწოდებლის მდგრადობის აუდიტის ჩატარება, რათა შევაფასოთ მათი შესაბამისობა გარემოსდაცვითი, სოციალური და ეთიკური მენეჯმენტის, ადამიანის უფლებებისა და შრომის, ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების, მექრთამეობის და ანტიკორუფციული პოლიტიკის მიმართულებით. დაგეგმილია მაკორექტირებელი მოქმედებები გამოვლენილი შეუსაბამობების და იმ სფეროებისათვის რომლებიც საჭიროებენ გაუმჯობესებას, ხოლო მათი განხორციელების მონიტორინგი კი ხდება რეგულარულად. ჩვენი მიზანია გავაფართოვოთ შეფასების არეალი უფრო მეტ მომწოდებელთან და ქვეკონტრაქტორთან რაშიც დაგვეხმარება ჩვენი შვილობილი კომპანიების ყოველწლიური მონაწილეობა.

ჩვენი აუდიტორული ჯგუფების მიერ ჩატარებული აუდიტების გარდა, ENKA– ს მართვის სისტემებს აფასებენ მესამე მხარის აუდიტორები. შესაბამისად ყოველწლიურად:

 • BSI ყოველწლიურად ახორციელებს ხარისხის მენეჯმენტის, ინფორმაციის უსაფრთხოების მენეჯმენტისა და HSE მენეჯმენტის სისტემების აუდიტს ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001 და ISO 45001 სტანდარტების შესაბამისად.
 • TÜV Nord და ASME ახორციელებენ ხარისხის კონტროლის მენეჯმენტის აუდიტს, რომელიც ეხება კომპანიის ბიზნეს პროგრამებისა და სამუშაო ძალის ტექნიკურ შესაძლებლობებს ASME კოდების და სტანდარტების შესაბამისად.
 • KPMG ახორციელებს ყოველწლიური ფინანსური ანგარიშგების აუდიტს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (”ფასს”), შეერთებული შტატების ზოგადად მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების (”აშშ GAAP”) და მარეგულირებლის მიერ გამოქვეყნებული სხვა სტანდარტების შესაბამისად.

ჩვენ ასევე ვთანამშრომლობთ ჩვენს კოლეგებთან და ინდუსტრიის სხვა პარტნიორებთან, მთავრობებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რათა ხელი შევუწყოთ მდგრადი პრაქტიკისა და ბიზნესის ეთიკის ბიზნეს სტრატეგიებში ინტეგრირებას. მოცემულ კონტექსტში, ENKA გახდა მდგრადი განვითარების თურქეთის ბიზნეს საბჭოს (BCSD) ოფიციალური წევრი 2018 წლის აგვისტოს და ეთიკისა და რეპუტაციის საზოგადოების (TEID) ოფიციალური წევრი 2018 წლის სექტემბერს. 2019 წელს გავხდით კერძო სექტორის მოხალისეების ასოციაციის (OSGD) წევრიც.

Please be advised that ENKA Insaat ve Sanayi A.S. (ENKA), as Data Controller, collects, processes and, in case of need, transfers the personal data of its employees. ENKA, as a responsible employer, displays sensitivity at highest level to the protection of your personal data, and, in compliance with the principles of good governance, attaches great importance and acts with discernment in the processing and storage of the personal data of all its employees in accordance with the provisions of the Law No. 6698 on Protection of Personal Data.

Beyond the personal identification information, the communication information as well as the information on age, gender and state of health, marital status and demographic information such as country of origin of the employees of our Company, which are considered as personal data in the relevant laws, also any further information thereon such as their history of employment by our Company, their levels of education, any seminars and any in-works trainings they participated in as well as any information needed for the fulfillment of our legal taxation and social security obligations, are processed and stored by our Company always in compliance with the relevant applicable legal provisions.

ENKA performs the collection and processing of the personal data of its employees only on the condition that it is:

mandatorily provided for by the applicable laws to do so;
directly related to the conclusion or fulfillment of a contract;
mandatory for us to be able to perform our legal obligations;
mandatory for the establishment, exercise or protection of any rights of ENKA;
based on the existence of a legitimate interest of ENKA, provided that your fundamental rights and freedoms are not violated thereby;

and, moreover, any personal data are only then transferred by ENKA if it is mandatory for the protection of the life or of the bodily integrity of its employees or of any other person.
Any specific information that is identified as private information of confidential and special nature in the Law on Protection of Personal Data are processed and transferred only if clearly provided for by laws to do so, and any information on the state of health or the sexual life just for the purposes of protecting the public health, operations of preventive medicine, medical diagnosis, treatment and nursing services, planning and management of health-care services as well as their financing.

Your personal data are either provided to us by yourself in the documents you presented at the time of your job application such as your curriculum vitae (CV), copy of your identity card, your medical report, criminal record etc., or requested by us from yourself for the completion of your employment process, or collected by us by virtue of correspondence with public agencies and institutions or via third party firms involved in.

For employment abroad in any overseas projects of ENKA, our expatriate employees’ various documents such as passports, diplomas, identity cards, medical reports and any additionally requested health test reports containing personal data thereof, may be required, due to legal requirements, to be forwarded to any host countries of employment with insufficient protection of personal data, for the purpose of conclusion of overseas employment contracts between ENKA and its expatriate employees as well as for the issuance of the required work permits for them in such host countries employment where their personal data are subject to sharing with several authorities involved in the process of issuance of such work permits as provided for in the respective laws thereof. If in any host country of employment no sufficient protection is provided for personal data, the data controller assigned by ENKA for such host country of employment will guarantee in writing that sufficient protection will be provided by our Company for the personal data, and thus the necessary authorization procedure will be completed. Personal data containing personal files of our expatriate employees working in our overseas jobsites, are physically safekept by the Human Resources Departments of our overseas jobsites for such limited period of time as legally provided, and that under consideration of our legal obligation to provide such personal data to public agencies and institutions and judicial authorities if so requested by the same.

Please be advised that your personal data will be processed, stored and safekept by our Company throughout your term of employment if no longer period of time is provided by the applicable laws, without prejudice to the statute of limitation for legal proceedings, i.e. the prescription. Moreover, please be also advised that our Company will not use your personal data, without your explicit consent, for any other purpose as provided herein, and that your personal data will be made available and transferred, in accordance with the applicable legal provisions, only to public agencies and institutions and judicial authorities if so requested by them within the applicable legal periods of time, as well as to our business partners and group companies in compliance with our human resources policies.

The necessary safety and security measures required to be taken for preventing any unauthorized access to and any illegal processing of your recorded and safekept personal data are duly identified, and for the purpose of preventing any illegal disclosure and any misuse of your personal data by the personnel having access thereto for processing purpose, all the necessary administrative and technical measures such as limitation of the authorizations of and conclusion of confidentiality agreements with such personnel having access to your personal data, are duly taken. Should any amendments be made in the applicable legislation, also the principles specified hereunder will be amended accordingly. In case of any such amendment, you will be informed properly thereabout.

Please be advised that you are entitled, in accordance with the provisions of the Law No. 6698 on Protection of Personal Data, Article 11, regarding your rights on the protection of your personal data, to apply to our Company via e-mail to “enka@enka.hs03.kep.tr” in order to:

get detailed information about your rights on the protection of your personal data;
learn whether your personal data are processed or not;
request information if your personal data are processed;
learn the purpose of processing of your personal data and whether they are used for the intended purposes;
learn whether your personal data are transferred or not, and if transferred, the third party(ies) to whom they are transferred;
request the rectification of any incomplete or inaccurate personal data, if any;
request the erasure or destruction of your personal data under such conditions as laid down in the applicable legislation;
request the notification of your aforementioned requests for rectification, erasure or destruction of your personal data to such third party(ies) to whom your personal data is transferred to;
request compensation for any damage, if any, arising from any unlawful processing of your personal data.
Wishes and Demands of Data Subjects (i.e. persons whose personal data are processed)

In accordance with the provisions of the Law on Protection of Personal Data, Article 10, ENKA informs the Data Subjects about their rights on the protection of their personal data and leads them the way how to make usage of such rights. For the purpose of assessment of the rights of Data Subjects and providing them the necessary information, all required company-internal steps are being taken and all administrative and technical regulations are being made by ENKA in compliance with the provisions of the Law on Protection of Personal Data, Article 13.

In this respect, Data Subjects may lodge, in writing, to ENKA their applications about their demands concerning their rights specified in the ENKA Personal Data Protection and Processing Policy, by filling in and signing the so-called Data Subject Personal Data Application Form provided at the address www.enka.com and following such method as stated therein or designated by the Personal Data Protection Board, and adding thereto their identification information and documents.

Such application may also be made by virtue of a third party for and on behalf of the Data Subject upon presentation of a notarial authentication, i.e. power of attorney by the Data Subject to such third party.

Data Subject Personal Data Application Form