ნამახვანი

ნამახვანი

გარემოსდაცვითი მართვის მიდგომა და პოლიტიკა

ჩვენი გარემოსდაცვითი მიდგომა

ჩვენი, როგორც ENKA– ს საბოლოო მიზანი არის გარემოსთვის „ნულოვანი ზიანის მიყენება“ ყველა იმ ადგილას, სადაც ვაწარმოებთ ოპერაციებს. იმისათვის რომ მივაღწიოთ ამ მიზანს და ვემსახუროთ მდგრადი განვითარების მიზნებს მდგრადი მომავლის მისაღწევად, ჩვენ:

 • წინასწარ ვაფასებთ ჩვენი ოპერაციების პოტენციურ ზემოქმედებას გარემოზე,
 • ვგეგმავთ ჩვენს მოქმედებებს გამოვლენილი ზემოქმედების ადექვატური შემსუბუქების გათვალისწინებით და ვითვალისწინებთ ორგანიზაციულ რისკებს, აგრეთვე შესაძლებლობებს შესაბამისი ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტებისა და კანონმდებლობის შესაბამისად,
 • უზრუნველვყოთ ჩვენი თანამშრომლების ტრენინგს და მათ კომპეტენტურობას გარემოსდაცვითი საკითხების მიმართულებით,
 • ვატრენინგებთ და ვუტარებთ კონსულტაციებს ჩვენს დაინტერესებულ მხარეებს საჭიროების შემთხვევაში,
 • ვითვალისწინებთ და დიდი ყურადღებით ვაკონტროლებთ ჩვენი ოპერაციების დროს ენერგეტიკის მენეჯმენტს, ემისიებს, ბუნებრივი რესურსების მოხმარებას, მიწის ნაკვეთების მოხმარებას, წყლის მართვას და ემისიებს, ნარჩენების მართვას, ბიომრავალფეროვნების დაცვას, კლიმატის ცვლილებებს და ნახშირბადის კვალს.
 • ვაყენებთ SMART  მიზნებს და რეგულარულად ვამოწმებთ ჩვენს მიერ მათ შესრულებას,
 • რეგულარული ინტერვალებით ვატარებთ შიდა აუდიტს, ჩვენი ქვეკონტრაქტორებისა და მომწოდებლების ჩათვლით,
 • ვალდებულებას ვიღებთ, რომ განვახორციელოთ მენეჯმენტის ყოველწლიური მიმოხილვა ჩვენი გარემოსდაცვითი მართვის სისტემის შესახებ, რათა ხელი შეუწყოთ მუდმივ გაუმჯობესებას. რეგულარულად ხდება ჩვენი გარემოსდაცვითი მართვის სისტემის აუდიტი მესამე პირების მიერ,
 • ჩვენ მზად ვართ შევატყობინოთ ჩვენი გარემოსდაცვითი საქმიანობის შესახებ დაინტერესებულ მხარეებსა და საზოგადოებას ჩვენი კომპანიის ვებსაიტისა და სხვა საზოგადოებრივი მედიის საშუალებების გამოყენებით.
 • შევიმუშავებთ და ვახორციელებთ კომპანიის საკუთრებაში არსებულ საინვესტიციო პროექტებს ეკოლოგიური თვალსაზრისით.

გარემოზე ზემოქმედების შეფასება

გარემოზე ზემოქმედების შეფასება ადგენს ჩვენი გარემოსდაცვითი მართვის სისტემის საფუძველს ჩვენი საქმიანობის განმავლობაში. ამ შეფასებების დროს ვლინდება პოტენციური ზემოქმედება ენერგო რესურსებზე, წყალზე, მიწაზე, ჰაერზე, ბიომრავალფეროვნებაზე, ხმაურზე, ვიბრაციაზე და ბუნებრივ რესურსებზე. ჩვენ ვიყენებთ მკაცრ სტანდარტებს ჩვენს ყველა პროექტში, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ჩვენ ვმოქმედებთ კრიტიკულ ჰაბიტატებში, რომლებიც მდიდარია ბიომრავალფეროვნებით და კულტურული მნიშვნელობის მქონე ადგილებში ან ადგილობრივ თემებთან ახლოს, მკვიდრი მოსახლეობის ჩათვლით. საჭიროების შემთხვევაში ჩვენი ოპერაციების შემდეგი ფაზების განმავლობაში ტარდება დამატებითი შეფასებები და გამოკვლევები. ყველა გამოვლენილი ზემოქმედება რეგისტრირდება საჭირო დოკუმენტაციით. გამოვლენილი ზემოქმედების შემსუბუქება განისაზღვრება მოცემულ შეფასებებში და შედის პროექტის დაგეგმვაში.

დაგეგმვა და რისკის შეფასება

თითოეული ოპერაციისთვის გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის მეთოდოლოგიის დაგეგმვის დროს, პროცესის ძირითად ნაწილად განვიხილავთ გამოვლენილ ზემოქმედებას და მათი შემსუბუქების ვარიანტებს. შემდგომში კი ვაერთიანებთ მათ ძირითადი ხელშეკრულების, ეროვნული და საერთაშორისო კანონმდებლობისა და სტანდარტების შესაბამის მოთხოვნებთან. ამის შემდეგ, ჩვენ განვსაზღვრავთ შიდა და გარე პრობლემებს, ასევე ჩვენი დაინტერესებული მხარეების საჭიროებებსა და მოლოდინებს, რომლებზეც გავლენას ახდენს ჩვენი საქმიანობის გარემოსდაცვითი მენეჯმენტი. მოცემული საკითხებიდან გამომდინარე რისკები და შესაძლებლობები ფასდება და ხდება მათი გათვალისწინება გარემოსდაცვითი დაგეგმვის დროს. ჩვენ ვატარებთ ყველა ჩვენი პროდუქტის, მომსახურების და საქმიანობის დეტალურ ანალიზს თითოეულ ოპერაციაში.

ტრენინგი, კომპეტენცია და კონსულტაცია

ჩვენ ვზრუნავთ, რომ ჩვენი თანამშრომლები საკმარისად კომპეტენტურნი არიან ჩვენი საბოლოო მიზნების მისაღწევად. ამ მიზნის მისაღწევად, ჩვენ ვთანამშრომლობთ კომპეტენტურ პროფესიონალებთან, როგორც კორპორაციულ ოფისებში, ასევე თითოეული ოპერაციის დროს. ჩვენ რეგულარულად ვუტარებთ შესაბამის და საკმარის ტრენინგებს ჩვენს თანამშრომლებს გარემოსდაცვითი თემების შესახებ, მათ შორის ენერგეტიკის მართვა, წყლის მართვა, მიწის ნაკვეთების მართვა, კლიმატის ცვლილებები, დაბინძურების პრევენცია, დაღვრის პრევენცია, ბიომრავალფეროვნების დაცვა, ადგილობრივი თემები და ბუნებრივი რესურსების მოხმარება. ჩვენ ასევე უზრუნველვყოფთ ტრენინგებით და საინფორმაციო შეხვედრებით ჩვენს შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებს მათთან დაკავშირებული გარემოსდაცვითი თემების შესახებ. დაინტერესებულ მხარეებთან გარემოსდაცვითი თემებზე კონსულტაცია ჩვენი მართვის სისტემის ერთ-ერთი მთავარი პრინციპია.

reduce-carbon-footprint-e1545908233523-240x440

ენერგეტიკის და კლიმატის მენეჯმენტი

ენერგეტიკის მენეჯმენტი მთავარი ელემენტია ჩვენი სამუშაოს შესასრულებლად. ჩვენ ყოველთვის ვეძებთ ყველაზე ეფექტურ ენერგეტიკულ სისტემებს საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიით. ჩვენ ვაანალიზებთ ჩვენს ამჟამინდელ სისტემებს, თვალყურს ვადევნებთ ეფექტურობის შესაძლებლობებს და შესაძლებლობის შემთხვევაში ვაუმჯობესებთ. გარდა ამისა, შესაძლებლობის შემთხვევაში ვაკეთებთ ინვესტიციებს განახლებადი ენერგიის რესურსებში.

დღევანდელ სამყაროში ენერგია გახდა ადამიანის ძირითადი მოთხოვნილება და აუცილებლობა, რომელზეც ჩვენი ცხოვრებაა დამოკიდებული. გლობალურად მზარდი მოსახლეობის გამო, ენერგიაზე მოთხოვნა ყოველდღიურად იზრდება, მაშინ როცა ჩვენი პლანეტის ამჟამინდელ მდგომარეობას და კლიმატს სერიოზული საფრთხე ემუქრება.

ENKA– სთვის ცნობილია ის ფაქტი, რომ კლიმატი იცვლება და ჩვენ უნდა ავიღოთ პასუხისმგებლობა ჩვენი მხრიდან წვლილის შეტანაზე, რათა უკეთესი ჰაბიტატი დავუტოვოთ მომავალ თაობებს. როგორც ჩვენი გარემოსდაცვითი მართვის სისტემის ნაწილი, ჩვენ ვზომავთ სათბურის გაზების ემისიებს და ყოველწლიურად ვანგარიშობთ ნახშირბადის ნაკვალევს საერთაშორისო მიღებული სტანდარტების შესაბამისად. ჩვენ ჩვენი კლიმატის სტრატეგიასა და სათბურის გაზების (GHG) ემისიების მონაცემებს გამჭვირვალედ ვაქვეყნებთ საერთაშორისო და საზოგადოებაზე პლატფორმებზე. ჩვენ მზად ვართ განვახორციელოთ ინვესტიციები ნახშირბადის კვალის მაქსიმალურად შესამცირებლად და შესაბამისად ვიყენებთ ჩვენი საქმიანობის ინდუსტრიის საუკეთესო პრაქტიკას და საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიებს რათა შევამციროთ ჩვენი გავლენა კლიმატის ცვლილებებზე და ამავდროულად დავაკმაყოფილოთ ოპერაციული მოთხოვნები. ასევე, ჩვენ ვნერგავთ რესურს-ეფექტურ, ჰაერის დაბინძურებისგან გასაწმენდ გადაწყვეტილებებს და ემისიების კონტროლის მოწინავე ტექნოლოგიებს ჩვენს ოპერაციებში, სათბურის გაზების ემისიის შესამცირებლად.

ჰაერის ემისიები

ENKA-ში ჩვენ წინასწარ ვსაზღვრავთ ჩვენი ოპერაციებით გამოწვეულ ყველა ემისიას. ამის შემდეგ ხდება სათანადო დაგეგმვა, ინჟინერია და შემსუბუქება, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს გარემოს დაცვა და გამონაბოლქვი დარჩეს ისეთ მისაღებ დონეზე, რაც განსაზღვრულია ეროვნული და საერთაშორისო კანონმდებლობის შესაბამის მოთხოვნებში და მთავარ ხელშეკრულებაში. გამოიყენება საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიები აზოტის ოქსიდების, გოგირდის ოქსიდების, სათბურის და ოზონის დამშლელი აირების ემისიის შესამცირებლად. ხდება სხვადასხვა მონიტორინგის ტიპის ტექნიკის გამოყენება ემისიების უწყვეტი მონიტორინგის სისტემების ჩათვლით და აგრეთვე წერტილოვანი გაზომვები, რათა უზრუნველყოფილ იქნას გამონაბოლქვების შემცირება რეგულაციებით დადგენილ ლიმიტებზე.

ბუნებრივი რესურსების მოხმარება

ჩვენ ვითვალისწინებთ, რომ ბუნებრივი რესურსე ბი შეზღუდულია და ყველაფერს ვაკეთებთ მათ დასაცავად, ამასთან შესაბამისობაში ვართ ყველა შესაბამის ეროვნულ და საერთაშორისო კანონმდებლობასთან. სათანადო დაგეგმვით, პასუხისმგებლობით შესრულებითა და მონიტორინგის ადეკვატური დონის გათვალისწინებით, ჩვენ ვცდილობთ არ მოხდეს ბუნებრივი რესურსების ზედმეტი მოხმარება.

წყლის მართვა და წყლის ემისიები

ჩვენ გვჯერა “წყალი სიცოცხლეა” მოსაზრების და ვცდილობთ შევინარჩუნოთ ბუნებრივი წყლის წყაროები ყველა ეროვნული რეგულაციის შესაბამისად. ჩვენ ვაწარმოებთ მოხმარებული და გამოშვებული წყლის რაოდენობის ჩანაწერებს. ჩვენ ვეძებთ შესაძლებლობებს და შესაძლებლობის შემთხვევაში ვნერგავთ რაც შეიძლება მეტ გონივრულ პროცედურას რათა შევამციროთ წყლის მოხმარება და გადამუშავება / ხელახლა გამოყენება ჩვენი ოპერაციების დროს.

ბიომრავალფეროვნების დაცვა

ჩვენ პატივს ვცემთ ველურ ბუნებას და დიდ ყურადღებას ვანიჭებთ ბიომრავალფეროვნების დაცვას ყველა ტერიტორიაზე სადაც ვაწარმოებთ სამუშაოებს. ჩვენ განსაკუთრებით ვზრუნავთ ენდემურ ჯიშებზე. ჩვენ მხარს ვუჭერთ ბიომრავალფეროვნებას და ვთანამშრომლობთ შესაბამის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მის დასაცავად. ჩვენ ვადგენთ ბიომრავალფეროვნების სამოქმედო გეგმებს ჩვენი ოპერაციების დროს ფლორასა და ფაუნაზე ზემოქმედების შესამცირებლად.

ბიომრავალფეროვნების პოლიტიკა

 • ჩვენ გამოვყოფთ საკმარის რესურსებს ბიომრავალფეროვნების დასაცავად
 • ჩვენ მჭიდროდ ვთანამშრომლობთ შესაბამის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და სამთავრობო ორგანოებთან ბიომრავალფეროვნების დაცვის საკითხებში
 • ჩვენ უზრუნველვყოფთ, ჩვენი თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლებას ბიომრავალფეროვნების ღირებულების შესახებ და აგრეთვე ვაცნობთ მათ თუ რა ნაბიჯები შეიძლება იქნეს გადადგმული მისი შენარჩუნებისთვის და მდგრადი გამოყენებისთვის
 • ჩვენ უზრუნველვყოფთ კომპეტენტური პირების ჩართვას ბიომრავალფეროვნების მართვაში.
 • ფლორისა და ფაუნის ბიომრავალფეროვნების საბაზისო დეტალები მკაფიოდ არის განსაზღვრული გარემოზე ზემოქმედების შეფასებებში და საბაზისო კვლევებში ოპერაციის თითოეულ ადგილზე.
 • ბიომრავალფეროვნების სამოქმედო გეგმები შემუშავებულია გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შედეგების და საბაზისო კვლევების საფუძველზე.
 • თუ ხდება ენდემური სახეობების გამოვლენა, რომლებზეც გავლენას ახდენს ჩვენი ოპერაციები, ხდება შესაბამისი დაცვის ზომების მიღება, მათ შორის საინჟინრო კონტროლი, მონიტორინგი, გაზომვა, მკურნალობა და სხვა ადგილას გადაყვანა.
 • ჩვენ ჩვენს საქმიანობაში ვმართავთ ბიომრავალფეროვნებას აიშის ბიომრავალფეროვნების მიზნების გათვალისწინებით.
biodiversity-corncrake-550x465

ნარჩენების მართვა

ჩვენი საბოლოო მიზნის გათვალისწინებით, ჩვენ ENKA– ში ვიყენებთ ნარჩენების მართვის ინტეგრირებულ მიდგომას, რომლის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს ნარჩენების წარმოქმნის თავიდან აცილება. იმ შემთხვევაში, თუ ამის გაკეთება შეუძლებელია, ხდება სხვა ვარიანტების შერჩევა ნარჩენების იერარქიის ნაბიჯებიდან. ნარჩენების მართვის გეგმები შემუშავებულია თითოეული ოპერაციისთვის, ზემოქმედების შეფასების გათვალისწინებით, რომელიც მიზნად ისახავს „ნარჩენების წყაროსთან აღმოფხვრას“. შემდეგ გამოიყენება ნარჩენების მართვისა და ნარჩენების ზემოქმედების შემცირების მიზნით გამოყენებული შემცირების, ხელახლა გამოყენების, გადამუშავების პრინციპები. დაბოლოს, ხდება ნარჩენების გატანის სათანადო მეთოდოლოგიების დაცვა. ჩვენ დიდი სურვილი გვაქვს შევამციროთ პლასტიკური ნარჩენები პლასტიკური ბოთლების გამოყენების აკრძალვით და პლასტმასის პროდუქტების ალტერნატივებით ჩანაცვლებით.

ნიადაგის მენეჯმენტი

ნიადაგის დაბინძურების თავიდან აცილება და ნიადაგის ზედა ფენის დაცვა ჩვენი პირველი პრიორიტეტია ნიადაგის მენეჯმენტში. ჩვენს სამუშაო ადგილებში ჩვენ ვიცავთ ნიადაგის ზედა ფენას მისი შესაბამისად გამოყოფით, შენახვით და აღდგენით. ნიადაგის დაბინძურების შემთხვევაში ვიყენებთ შესაბამის აღდგენის პრაქტიკას. ჩვენი ყველა გათხრები ხორციელდება პროექტის სპეციფიკური გათხრების გეგმების შესაბამისად, რომლებიც ითვალისწინებს ნიადაგის ტიპსა და მდგომარეობას.

შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან

ჩვენი გარემოს მართვის სისტემა სრულ შესაბამისობაშია ISO 14001: 2015 გარემოს მართვის სისტემების სტანდარტთან. ჩვენი სერტიფიკატი, რომელიც პირველად მივიღეთ 2002 წელს, დამტკიცებული იქნა და ყოველწლიურად ახლდება, ბრიტანეთის სტანდარტების ინსტიტუტის (BSI) მიერ რეგულარული აუდიტის შედეგად. უახლესი აუდიტის შედეგად, ჩვენ წარმატებით დავასრულეთ ISO 14001 სტანდარტის უახლესი 2015 წლის გადასინჯვაზე გადასვლა.

გარემო საგანგებო სიტუაციები და ინციდენტების მართვა

ჩვენ ვგეგმავთ, ვამზადებთ და ვამოწმებთ საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებას გარემოს საგანგებო სიტუაციებსა და ინციდენტებზე. ჩვენ გარემოს ინციდენტებს განვიხილავთ, როგორც მათი მიზეზების დადგენის შესაძლებლობებს და ვაკეთებთ ყველაფერს რათა დავრწმუნდეთ რომ ისინი აღარ განმეორდება. ამ მიზნით, ჩვენ დეტალურად და დაწვრილებით ვიკვლევთ და ვაბარებთ ანგარიშს გარემოს თითოეულ ინციდენტზე მისი მნიშვნელობისა და სიდიდის მიუხედავად. გაკვეთილებს, რომლებსაც ჩვენ ვიღებთ გამოძიების პროცესის შემდეგ, ვაზიარებთ პროექტის მენეჯმენტთან, შემსრულებელ ჯგუფებთან და აგრეთვე კორპორაციულ მენეჯმენტთან, რათა დავრწმუნდეთ, რომ კომპანიის ყველა დონეზე ხდება ზომების მიღება.

გარემოსდაცვითი საქმიანობის მონიტორინგი

თითოეული ჩვენი ოპერაციისთვის ჩვენ ვადგენთ SMART მიზნებსა და ძირითადი ეფექტურობის ინდიკატორებს და ვზომავთ მათ რეალურ მუშაობას. გაუმჯობესების გეგმები მზადდება და ხორციელდება იქ, სადაც განსხვავებაა მიზნობრივ და რეალურ შესრულებას შორის. ჩვენ გამჭვირვალედ ვაცნობებთ ჩვენი გარემოსდაცვითი საქმიანობის შესახებ დაინტერესებულ მხარეებს, დაინტერესებულ პირებს და საზოგადოებას.

გარემოსდაცვითი აუდიტები

თითოეული ოპერაციის დროს ჩვენ რეგულარულად ვატარებთ შიდა გარემოსდაცვით აუდიტს, რათა უზრუნველვყოთ შესაბამისი მოთხოვნების დაცვა. სუბკონტრაქტორისა და მომწოდებლის (ე.ი. გამყიდველის) ოპერაციები ასევე შედის ჩვენს აუდიტის ანგარიშებში. გამყიდველის შერჩევის პროცესის დროს და ოპერაციების დაწყების წინ თითოეული ქვეკონტრაქტორისა და მომწოდებლისთვის ტარდება წინასწარი ეკოლოგიური კვლევა. თითოეული შერჩეული გამყიდველისთვის, ხორციელდება შემდგომი აუდიტი ოპერაციების შემდგომი ეტაპების განმავლობაში. გარემოსდაცვითი საქმიანობა არის ქვეკონტრაქტორის / მომწოდებლის საქმიანობის შეფასების პროცესის ერთ-ერთი კრიტერიუმი.

მენეჯმენტის შეფასება

ჩვენი სისტემის მუდმივი გაუმჯობესების მისაღწევად, ყოველწლიურად დეტალურად ვაფასებთ მენეჯმენტის სისტემას და ჩვენს გარემოსდაცვით საქმიანობას, ვადგენთ სფეროებს რომლებიც საჭიროებენ გაუმჯობესებას და დროულად ვიღებთ შესაბამის ზომებს.

გარემოსდაცვითი პოლიტიკის განცხადება